sidearea-img-1

ברוכים הבאים לאתר של טוויסטד. אם הגעתם לכאן – אתם כנראה מחפשים משרד פרסום חדש, או עבודה חדשה, או שאתם מתחרים שלנו.
בכל מקרה, אנחנו מקווים שתיהנו מהשוטטות באתר. הכי חשוב לנו שתצפו בקייסים של העבודות שלנו. תכל’ס – הן מספרות את כל הסיפור.
אם אתם מחפשים משרד פרסום חדש – צרו קשר ונשמח לעשות לכם את ההבדל.
אם אתם מחפשים עבודה – שלחו קורות חיים.

אם אתם מתחרים שלנו – אז שיהיה לכם בהצלחה
🙂

חדשות אחרונות מטוויסטד בקרוב

תקנון אתר

Home / תקנון אתר

תקנון אתר

תקנון – תנאי שימוש

תאריך עדכון אחרון: ____________27.03.2017_________

כללי

 • ברוכים הבאים לאתר האינטרנט  של חברת טוויסטד תקשורת שיווקית בע”מ (להלן: “האתר“, ו-“החברה“, בהתאמה) כתובת: https://site.twisted.co.il/home-5#home.
 • טרם ביצוע כל פעולה באתר ו/או שימוש  במידע כלשהו, הנך מתבקש לקרוא בעיון את תנאי השימוש על פי תקנון זה (להלן: “תנאי השימוש“), את מדיניות הפרטיות של החברה וכן כל הסבר ו/או פירוט אחר שבאתר. “משתמש” – כל אדם ו/או גוף ו/או גורם אשר נכנס לאתר ו/או עושה בו שימוש.
 • בכניסתך לאתר הנך מצהיר כי הנך מודע, מסכים ומאשר כי קראת והבנת את תנאי השימוש כולל את מדיניות הפרטיות.
 • כניסתך לאתר מהווה הסכמה לכך שידוע לך כי תנאים אלו גוברים על כל הסכם בעל פה שנערך בינך ובין החברה ו/או מי מטעמה וכי תנאים אלו מהווים חוזה משפטי מחייב בינך ובין החברה והנך מסכים לתנאים אלו.
 • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, לתקן, לשפר, לערוך שינויים בהוראות התקנון מעת לעת, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת כלשהי. בשימושך באתר הנך מצהיר כי  קראת את התקנון המעודכן לרבות את כל השינויים שבו (אם וככל שקיימים).
 • האמור בתקנון זה בלשון זכר – אף לשון נקבה במשמע, וכן להיפך. האמור בלשון יחיד – אף לשון רבים במשמע. הכותרות בתקנון זה הנן לשם נוחות ההתמצאות בלבד ואין לייחס להן משמעות אחרת.
 • החברה מכבדת את פרטיות המשתמשים ומחויבת להגן על המידע שנמסר. החברה מאמינה כי יש למשתמשים זכות לדעת מהו המידע שהחברה אוספת בכל חיבור, גישה או שימוש באתר. מדיניות החברה ושיטות העבודה מתוארים בלשונית מדיניות הפרטיות ב- מדיניות הפרטיות. טרם שימושך באתר הנך מחויב לקרוא את מדיניות הפרטיות ולהסכים לה, ולעניין זה מובהר כי אישורך את קריאת תקנון החברה וההסכמה לתכנו מהווה אישור בדבר קריאת מדיניות הפרטיות והסכמה לה.
 • הקניין הרוחני באתר, לרבות זכויות יוצרים, סימני מסחר, מדגמים, פטנטים, סודות מסחריים וכיוצ”ב, בקשר עם כל מידע, תצוגה, תוכנה, טכנולוגיות, עיצובים, מוסיקה וקול, וידאו, תמונות, טקסטים, יישומים, מפרטים, שיטות, נתונים, תהליכים וכל חומר אחר הכלול באתר, אשר פותחו ו/או עוצבו ו/או תוכננו ו/או חוברו ו/או נוצרו על ידי החברה, בעצמה ו/או שהזכויות בהם ו/או זכויות השימוש בהם ניתנו לחברה בין אם הם רשומים במרשם כלשהו ובין אם לאו, הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה ו/או צדדי ג’ מטעמה.
 • אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להפיץ ו/או לפרסם ו/או למכור ו/או להשתמש בתכנים שבאתר, כולם או חלקם, אלא אם ניתנה לכך רשות מראש ובכתב מהחברה.
 • פרסומות המוצגות באתר, ככל שמוצגות, הינן קניינם של המפרסמים ואין לעשות בפרסומות שימוש המהווה הפרה של זכויות המפרסמים בפרסומות.
 • כל שימוש והסתמכות של גולשים על כל תוכן, מידע, עבודות ו/או פרסומות המוצגים או המפורסמים באתר הינם באחריות המשתמש לפי שיקול דעתו הבלעדי, כאשר המידע ו/או התכנים ו/או העבודות ניתנים ומוצגים כפי שהם (As is), ללא ערבות ו/אחריות, מפורשת או משתמעת של החברה.

לא תהיה לגולש כל טענה, תביעה, או דרישה כלפי האתר ו/או בעליו בגין טיב המידע המפורסם באתר והוא מוותר בזה על כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה כאמור כנגד בעלי האתר ו/או החברה ו/או מי מטעמם.

 • בכפוף להוראות כל דין, החברה ו/או מי מטעמה לא יישא בכל אחריות בגין כל נזק, מכל מין וסוג שהוא, לרבות אך לא רק, נזק ישיר, עקיף, מיוחד, אגבי, מקרי או תוצאתי, בין במסגרת תביעה על פי חוזה, בתביעת נזיקין או בכל תביעה אחרת, בקשר לשימוש באתר או לחוסר האפשרות להשתמש באתר ו/או בקשר למידע שבאתר, לרבות אך לא רק, בגין כל נזק, הפסד או עלויות של המשתמש עקב השימוש באתר ו/או עקב הסתמכות המשתמש על המידע המסופק דרך האתר.
 • מובהר כי איכות השימוש באתר תלויה בגורמים נוספים אשר אינם בשליטת החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), ובין היתר באיכות וטיב התקשורת, איכות ציוד הקצה, תקלות ברשת האינטרנט, ברשת החשמל, בציוד הממוחשב ועוד, והחברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם (לרבות ספקי השירות), לא ישאו באחריות כלשהי בקשר עם כך. בכוונת החברה כי האתר יהיה זמין בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולת החברה ו/או האתר להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית החברה להפסיק את השימוש באתר מעת לעת ובכלל.

החברה  לא תישא בכל אחריות לתפקודיות, לפעילותו התקינה, למצבו של האתר, להתאמתו לשימוש או לכך שהשימוש בו יהיה רציף וללא טעויות ו/או לתקלות ו/או באגים הקשורים לצדדי ג’. כמו כן החברה לא תישא בכל אחריות לתקלות בחומרה ו/או בתכנה ו/או לקיומם של וירוסים או מרכיבים מזיקים אחרים והמשתמש מצהיר כי ידועות לו הסכנות הכרוכות בשימוש באתר ובסביבה המקוונת בכלל ולמשתמש לא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך כלפי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

 • תכנים” – עבודות, כתבות, סקירות, נתונים, עצות, המלצות, ניתוחים, פרסומות, חסויות, הערכות, וכל מידע ו/או תוכן אחר בכל פורמט שהוא, לרבות טקסט, תמונה, קול ווידאו המופיעים באתר ו/או עומדים לרשות המשתמש. המידע והתכנים המופיעים באתר נועדו לספק אינפורמציהה ותוכן שיווקי בלבד אשר יש להתייחס אליהם בזהירות ובביקורתיות.

על אף שהאתר והחברה פועלים במטרה שהמידע והתכנים יהיו נכונים ומדויקים ככל שניתן, המשתמש מצהיר בזאת, כי ידוע לו שהתכנים עלולים להכיל ליקוי ו/או טעות ו/או הטיה ו/או אי דיוק במידע ו/או בדרך העברתו או הצגתו. מכל מקום, מירב התכנים הינם תוכן שיווקי והמשתמש מצהיר כי הדבר ידוע לו.

החברה ו/או האתר, עובדיהם, מנהליהם ו/או מי מטעמם אינם נושאים בכל אחריות ביחס לתכנים המוצגים באתר, תכנם, מהימנותם, אמינותם, דיוקם, והשפעתם, הישירה או העקיפה, על המשתמשים ו/או הגולשים ו/או כל אדם הנחשף אליהם ו/או המחליט לפעול על פיהם.

 • תכנים פרסומיים, ככל שקיימים, הנם באחריות בלעדית של המפרסמים, והחברה ו/או האתר אינם אחראים לתוכן מודעות, “באנרים”, כתבות או לכל חומר פרסומי אחר באתר. כל הסתמכות של משתמש ו/או צד שלישי כלשהו, על כל תוכן, מידע, פרסומות, מוצרים, שירותים דעות ועמדות, המוצגים או המפורסמים באתר ו/או באתרים אליהם קיימת אפשרות הפניה, לרבות במידע, תוכן, דעות ועמדות המוצגות או המפורסמות שם, נעשה על פי שיקול דעת המשתמש ועל אחריותו הבלעדית. החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם אינם אחראים להתקשרות שתיווצר בין משתמש לבין צד שלישי, ככל שתיווצר, אינם אחראים לטיב ו/או איכות המוצר ו/או השירות הניתנים ו/או מוצעים למשתמש על ידי צד שלישי, ואינם אחראים לכל נזק, אובדן, הפסד או הוצאה שייגרמו למשתמש ו/או לצד שלישי כלשהו בקשר עם כל מעשה ו/או מחדל שמקורו בצד שלישי כלשהו.
 • ידוע למשתמש כי האתר עשוי להכיל קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים.

לאתר ו/או לחברה ו/או למי מטעמם אין כל שליטה באתרים ו/או במקורות אלו, ואין הם נושאים באחריות כלשהי לגבי קישורים אלה ו/או התכנים המופיעים בהם ו/או לכל מידע אחר שהינו זמין באמצעות הקישורים האמורים, ואין בהכללת קישורים אלה באתר משום אישור לחומר המופיע בהם.

הקישוריות האמורות, אין פירושן הבעת תמיכה ו/או מתן חסות, במפורש או מכללא, על ידי החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם, לגבי אתרים ו/או מקורות אחרים, אליהם מובילות הקישוריות האמורות.

 • אחריות המשתמש

המשתמש מתחייב לעשות שימוש באתר בהתאם להוראות כל דין ו/או רשות מוסמכת, לרבות תנאי שימוש אלה או מכוחם, ולא להפר, בין במישרין ובין בעקיפין הוראות כל דין ו/או רשות או גוף מוסמכים החלים עליו.

אין לעשות באתר ו/או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות ו/או לשום מטרה האסורה על פי התנאים, ההתניות וההודעות הכלולים בתנאי שימוש אלה.

המשתמש בלבד אחראי לביטחון ובטיחות מערכת המחשב שלו ושל המידע המועבר דרכו.

החברה והאתר, לא יהיו אחראים לפעולות המשתמש ו/או למידע שהועבר על ידו, והאחריות תחול על המשתמש בלבד.

המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהשימוש באינטרנט, לרבות באתר זה, כרוך בסיכונים, הן בשל הטכנולוגיה הכרוכה בכך והן בשל גורמים אנושיים הפועלים באמצעות האינטרנט.

המשתמש מקבל על עצמו את כל הסיכונים הכרוכים בשימוש באתר.

המשתמש מוותר על תביעה לפיצוי ו/או שיפוי ופוטר את החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם מכל נזק ו/או הוצאה העלולים להיגרם כתוצאה מפעולה כלשהי של החברה ו/או האתר ו/או מי מטעמם.

אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות ללא אישור החברה. נאסר על המשתמש להכניס שינויים, להעתיק, להפיץ, לשכפל, לפרסם או למכור פריט מפרטי המידע שמקורם באתר.

אין לעשות באתר, לרבות במידע שבאתר, כל שימוש למטרות אחרות מאשר למטרות שלשמן הוא נועד, לרבות כל מטרה בלתי חוקית ו/או בלתי מוסרית ו/או בלתי מורשית ו/או שיש בה כדי לפגוע בזכויות כלשהן של החברה ו/או של צד שלישי כלשהו, לרבות אך לא רק, כל תוכן המהווה לשון הרע, הוצאת דיבה, חומר פורנוגרפי, מגונה, חומר שיש בו כדי להוות הטרדה, חומר מאיים, גס או הונאה מכל סוג שהיא. למרות האמור לעיל החברה אינה מחויבת לפקח על כל תוכן שנוצר על ידי משתמשים והחברה שומרת לעצמה את הזכות, לפי שיקול דעתה הבלעדי להסיר כל תוכן שנוצר על ידי כל משתמש.

 • בשימושך באתר הנך מתחייב להגן, לשפות ולפצות את החברה נגד כל תביעה, נזק, מחויבות, הפסדים, התחייבויות, עלויות, חובות, הוצאות (לרבות שכ”ט עורכי-דין), הנובעים משימוש באתר, הפרה של סעיפים מתקנון זה, הפרה של זכויות קניין רוחני וכן הפרה של זכות הפרטיות של צד שלישי בקשר עם שימוש באתר.
 • מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה שומרת לעצמה את הזכות להגן על עצמה בכל עניין שהוא נושא לשיפוי על ידך והנך מסכים שלא להתפשר בכל נושא ללא אישור מפורש בכתב מהחברה.
 • על ההתקשרות בין המשתמש ובין החברה במסגרת האמור בתקנון זה תחולנה הוראות הדין הישראלי בלבד.

ככל שלא ניתן יהיה לפתור סכסוך כלשהו שיתעורר בין הצדדים בדרכי נעם ומחוץ לכותלי בית המשפט, יידון הסכסוך בבתי המשפט במחוז תל אביב , לפי סמכותו העניינית.    

0
Call Now Button